Årsmelding 2011

Årsmøte i Romerike Storbandfestival, 27. november 2011 kl. 12.00

Virksomhet - Romerike Storbandfestival er inne i sitt tredje leveår. Medlemmer fra Ett Fett Storband, Lillestrøm Jazzklubb, Samlebandet, Skedsmo Storband og Sørum Storband utgjør foreningens styre. Det ble gjennomført jevnlige møteaktivitet gjennom året med hovedvekt i periodene fra januar til mai. Kun ett styremøte ble gjennomført fra august til oktober. Ekstraordinære endringer i livssituasjon for styrets leder og kasserer skal nevnes som belysende faktorer til resultatet. Det oppstod også kritikkverdige forhold med bakgrunn i budsjettet og gjennomføringen innad i styret. Uansett så skal samarbeidet i styret beskrives som god.

Planlegging - Til årets festival var det besluttet å inkludere Teatersalen som festivalscene, men samtidig å opprettholde antall band på 2010-nivå. Dette for å oppnå forlenget scenetid og bedre tid til omrigg. Programmet og kostnadsnivået ble også justert for økt grad av profesjonelle innslag, herunder Hilde Louise Asbjørnsen og Stabsmusikken, Terje Tønnesen og Samlebandet, Ensemble Denada, Impronøkkelen og Tom Mathisen. Egenandel for deltagende band ble økt til 2.000,- (opp fra kr 1.000 i 2010) med 10 stk fribilletter inkludert. Etterspørselen fra deltagende band var noe lavere enn 2010, men alikevel tilfredstillende. Styret opplever fra kulturpolitisk hold at festivalen blir tatt på alvor som et målrettet satsningsområde for storband.

Gjennomføring - Festivalen ble avviklet i Lillestrøm Kultursenter lørdag 24. september fra kl 16-01. Utover medlemsbandene og overnevnte innslag, deltok totalt 10 amatørband fra Oslo, Akershus, Østfold og Møre- og Romsdal. Deres program var upåklagelig bra. Anslagsvis antall utøvere var ca 350 stk. Teknisk gjennomføring anses som godkjent, men med enkelte avvik. Avvikene skyldtes utilfredsmessig lydforhold i Connect, varierende lysforhold på enkelte scener og avkortet spilletid for ett band i Teatersalen grunnet ikke-planlagt omriggstid. Innsats fra LKS' ansatte og frivillig innsats fra arrangørbandene var god. Bevertning fra LKS' restauratør var ikke tilfredstillende under festivalen og anses som klandringsverdig. Styret påtar seg noe av skylden for dette ved å ikke følge opp LKS i forkant. Det ble ikke leiet inn profesjonell fotograf dette året.

Resultat - Antall solgte billetter gjennom LKS var 155 stk dagspass og 11 stk student-pass, totalt 166 stk. I tillegg ble 25 stk billetter solgt i døra, totalt 191 betalende publikummere. Inkludert 87 stk gratisbilleter (deltagende band, sponsorer, mm) oppnådde festivalen totalt 278 stk publikummere. Iberegnet antall utøvere var det totalt ca. 578 personer på festivalen. Tilbakemeldinger fra deltagende band var generelt gode. Rent kunstnerisk kan årets program karakteriseres som det beste til nå. Særdeles gode bidrag fra deltagerbandene skal på det sterkeste fremheves.

Økonomi - Total omsetning i 2011 var på kr. 218.260,-. Regnskapet viste et underskudd på kr -25.008,-. Kontantbeholdning pr 31. oktober 2010 var på ca kr 20.000,- med ca 20.000,- i utestående gjeld til fordringshavere. Festivalens økonomiske situasjon anses kritisk, men forsvarlig for å opprettholde videre drift.